ENGLISH

您当前所在的位置: 网站首页 -> ENGLISH -> Leaders

Dean Prof. Dianfeng Zheng


Mr. Weiqiang Deng, College CPC General Secretary


Mr. Jiawen Chen, College CPC Associate General Secretary


Associate Dean Prof. Xuegui Yin in charge of Teaching


Associate Dean Prof. Yi Ma in charge of Research & Graduates